Tiến độ xây dựng tháng 3/2022

Thiện Bình xin cập nhật Tiến độ xây dựng The Global City mới tháng 3/2022:

  • San lấp mặt bằng đang được tiến hành.
  • Đường nội bộ đã có hình dáng.
  • Nhà điều hành, nhà mẫu đang được chuẩn bị xây dựng.
  • Nhiều loại xe như xe xúc đất, xe cần cẩu và các công nhân đang làm việc khá tập trung tại khu đất triển khai các căn shophouse.

Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022

Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022 Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022Tiến độ xây dựng The Global City tháng 3/2022

Rate this post

Leave a Reply

0976426027